Utile

REPARTIZAREA DE DIVIDENDE ÎN TIMPUL ANULUI

Share Share Facebook social_media_title | 21 Sep 2018 | 8941 | Legislatie economica

Articol preluat din Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile. ANAF - Serviciul Asistenţa pentru Contribuabili din cadrul DGRFP Braşov.

Conform noilor reglementări privind repartizarea trimestrială a dividendelor, potrivit Legii 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, Legii societăţilor 31/1990, şi Legii 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (Monitorul Oficial 595 din 12 iulie 2018), se oferă posibilitatea acordării de dividende trimestrial, comparativ cu distribuirea anuală ce era aplicată până la acest moment.

Potrivit Ordinului nr. 3067/2018, entitățile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, întocmesc situații financiare interimare obligatorii formate din bilanț și contul de profit și pierdere. Aceste componente au aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

Aceste situații trebuie întocmite ori de câte ori se optează pentru repartizarea trimestrială a dividendelor și se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora. Situațiile financiare interimare sunt însoțite de politicile contabile semnificative.

Iată câteva reguli care trebuie respectate la întocmirea situațiilor financiare:

  • situațiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exercițiului financiar, se întocmesc pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii, se întocmesc în limba română și în monedă națională.
  • în vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și a evaluării acestor elemente. Rezultatele inventarierii și ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entității, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
  • sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând: numele și prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar; calitatea acesteia (director economic, contabil-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România); numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Situațiile financiare interimare se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.

Înregistrările contabile stabilite, o dată cu apariţia Ordinului MFP nr. 3.067/2018, prin care se stabileşte mecanismul de raportare a dividendelor interimare repartizate trimestrial de operatorii economici sunt:

La data plății dividendelor interimare:

463

=456Sume
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiarDecontări cu acţionarii /asociaţii privind capitalul
Plata efectivă a dividendului interimar:
456=

5311/5121

Sume
Decontări cu acţionarii/ asociaţii privind capitalulDisponibilități (Casa, Banca)
La data distribuirii rezultatului final ca dividende:
1171=457Sume
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită
(Şi, eventual, alte elemente de natura capitalului propriu care pot fi distribuite)

Dividende de plată
Regularizarea sumelor plătite ca dividend interimar:
457=463Sume
Dividende de platăCreanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar
Recuperarea de la acționari/asociați a sumelor care au fost plătite în plus ca dividend interimar:
5311/5121=463Sume
Disponibilități (Casa, Banca)Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar
Dacă se va reţine impozit pe dividende pentru dividendele interimare, înregistrarea va fi:
457=446Sume
Dividende de platăAlte impozite, taxe și vărsăminte asimilate / Impozit pe dividende

În urma reţinerii impozitului pe dividende, se vor plăti dividendele interimare nete.

Subliniem şi faptul că, în acest moment, nu este clar cum se va face declararea plăţilor de dividende interimare efectuate către persoanele fizice şi nici ce va presupune, din punct de vedere al obligaţiilor de declarare, regularizarea cu dividendele anuale.

Dividendele interimare se pot impozita la data plăţii sau nu, întrucât acestea reprezintă o creanță faţă de acţionar și că nu reflectă o distribuire de capitaluri proprii. Mai prudent ar fi să se reţină impozitul pe dividendele interimare (deşi nu există în acest moment o procedură pentru regularizarea impozitului reţinut din dividendele interimare plătite în cursul anului) din sumele cuvenite acţionarilor ca dividende interimare.

Plata de dividende interimare trebuie prezentată în notele explicative și, din punct de vedere al fluxului de numerar, la secțiunea activități de finanțare sau activități de exploatare, conform politicii contabile adoptate de societate.
Autor: DGRFP Brasov

DGRFP Brasov