Utile

Concediu medical fără stagiu minim de cotizare de 6 luni. Cum procedăm?

Share Share Facebook social_media_title | 5 Feb 2018 | 41489 | Legislatie economica

Articol de ELENA SAVCIUC - contabun.ro

Potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asigurați, au dreptul, pe perioada în care au domiciliul sau reședinta pe teritoriul României, la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, dacă:

 1. realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
 2. realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
 3. beneficiază de indemnizație de somaj, potrivit legii.

Iar la alin.(2) si (3) de la art.1 din OUG nr.158/2005 aflăm ca se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice, altele decât cele prevăzute mai sus, pe baza de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Modelul și conținutul contractului sunt reglementate în normele de aplicare a OUG nr.158/2005.

Concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asigurații sunt enumerate la art.2 din OUG nr.158/2005, după cum urmează:

 1. concedii medicale și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;
 2. concedii medicale și indemnizații pentru prevenirea imbolnavirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
 3. concedii medicale și indemnizații pentru maternitate;
 4. concedii medicale si indemnizații pentru ingrijirea copilului bolnav;
 5. concedii medicale și indemnizații de risc maternal.

Dreptul la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale este condiționat de plata contribuției asiguratorii pentru munca, destinată suportării acestor indemnizații, reglementată prin Codul fiscal (art.3 din OUG nr.158/2005).

O altă condiție pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate este indeplinirea stagiului minim de asigurare care, potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Dacă până la modificările aduse OUG nr.158/2005 prin OUG nr.99/2017, stagiul minim de asigurare era de 1 lună (minim 22 de zile lucrătoare), după modificare, salariații nu mai pot beneficia de indemnizații de asigurări sociale de sănătate decât dacă au cel puțin 6 luni de sagiu de asigurare.

Ca și excepție, potrivit prevederilor art.9 si art. 31 din OUG nr.158/2005, asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiții de stagiu de asigurare, în cazul urgențelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor și SIDA. Fără condiție de stagiu de asigurare se acordă și concediul și indemnizația de risc maternal.

Detalii privind modul de stabilire a stagiului de asigurare găsim la art.6 din Ordinul nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, publicate în Monitorul Oficial nr.31 din 12 ianuarie 2018, unde aflăm că stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) – d) din OUG nr. 158/2005, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

În Ordin găsim și cateva exemple de calcul a stagiului, după cum urmează:

Exemplul nr. 1 – Situație în care există 6 luni integrale de stagiu de asigurare

luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 22 20 21
zile de stagiu 19 20 13 20 13 21 21 22 20 22 20 21

 • luna 1 reprezintă prima lună anterioară producerii riscului; (…)
 • luna 12 reprezintă a 12-a luna anterioară producerii riscului.

În acest caz condiția de stagiu de asigurare este realizată, întrucât se constată că există 6 luni integrale de stagiu de asigurare (lunile 1 – 6).

În cazul în care nu au fost realizate venituri în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, stagiul de asigurare se consideră realizat dacă prin însumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de zile de stagiu de asigurare cel puțin egal cu numărul total de zile lucrătoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

Exemplul nr. 2 – Situație în care nu există 6 luni integrale de stagiu de asigurare

luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 22 20 21
zile de stagiu 10 19 16 10 13 5 21 22 10 22 20 16

În acest caz se ia în considerare perioada ultimelor 6 luni anterioare producerii riscului (lunile 1 – 6).

Numărul total de zile lucrătoare din această perioadă este de 126 de zile, iar numărul de zile de stagiu este de 111 zile.

Diferenţa este de 15 zile.

În acest exemplu, pentru a completa stagiul de asigurare necesar de 126 de zile se iau în calcul 15 zile de stagiu de asigurare din lunile 7 – 12 (5 zile din luna 7, respectiv 10 zile din luna 8). Astfel se constituie stagiul de asigurare necesar pentru deschiderea drepturilor la concedii și indemnizații.

Stagiul minim de asigurare se constituie și din însumarea perioadelor asimilate stagiului de asigurare prevazute la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 158/2005, precum și a perioadelor în care persoanele asigurate au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă suportate de fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Iar la art.8 alin.(2) din OUG nr.158/2005 aflăm ca se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurari sociale de sănătate perioadele în care:

 1. asiguratul beneficiază de concediile și indemnizațiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
 2. a beneficiat de pensie de invaliditate;
 3. a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora cu examen de licență sau de diploma organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învățămantului universitar se face cu diplomele eliberate de instituțiile autorizate, în condițiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverința eliberată de instituția de învățământ superior;
 4. a beneficiat de indemnizatie lunară pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată, de indemnizație pentru creșterea copilului potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Iar la alin.(3) de la art.8 aflăm că perioadele prevazute la alin. (2) se asimilează stagiului de asigurare numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare în înțelesul prevederilor OUG nr.158/2005.

Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate se abrogă Ordinul nr.60/32/2006 precum și orice alta dispoziție contrară.

Referitor la modul de calcul a indemnizației de asigurări sociale de sănătate, nu avem modificări. Potrivit art.10 din OUG nr.158/2005, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B, baza de calcul al indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar, pe baza cărora se calculează contribuția asiguratorie pentru muncă.

Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C, baza de calcul a indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor brute lunare reprezentând indemnizația de somaj, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar.

Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), baza de calcul a indemnizațiilor se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar.

În situația în care la stabilirea celor 6 luni din care se constituie baza de calcul a indemnizațiilor se utilizează perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2), veniturile care se iau în considerare sunt:

 1. indemnizațiile de asigurări sociale de care au beneficiat asigurații, prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) și anume pentru perioadele în care au beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;
 2. salariul de baza minim brut pe țară din perioadele respective, pentru situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) și c) și anume pentru perioadele în care au beneficiat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiția absolvirii acestora;
 3. indemnizațiile de care au beneficiat asigurații, prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d). și anume pentru perioadele în care au beneficiat de indemnizație lunară pe perioada concediului de acomodare, de indemnizație pentru creșterea copilului.

În cazul în care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni, pentru situațiile prevăzute la art. 9 (în cazul urgențelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor și SIDA) și la art.31 (în cazul riscului maternal), baza de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare realizate sau, după caz, venitul lunar din prima luna de activitate, cu respectarea prevederilor art.10 alin.(4) privind utilizarea perioadelor asimilate stagiului de cotizare.

Prin urmare, pentru a beneficia de concediu și indemnizația de asigurări sociale de sănătate, salariații trebuie să aiba realizat stagiul minim de asigurare, cunoscut, înainte de modificările aduse OUG nr.158/2005, ca stagiu de cotizare. În cazul în care în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical nu au fost realizate venituri, stagiul de asigurare se consideră realizat dacă prin insumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de zile de stagiu de asigurare cel puțin egal cu numărul total de zile lucrătoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului. În situația în care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni, salariatul nu va putea beneficia de indemnizașia de asigurări sociale de sănătate, cu excepția concediilor și indemnizațiilor care se acordă fără condiții de stagiu de cotizare, situații prezentate mai sus.

Nu trebuie însă să confundăm realizarea stagiului de cotizare cu modul de determinare a bazei de calcul a indemnizatiei de concediu medical.


Autor: ELENA SAVCIUC

ELENA SAVCIUC