Utile

Procedura de soluționare a deconturilor de TVA cu sume negative: precizări ANAF

Share Share Facebook social_media_title | 18 Mai 2017 | 2549 | Legislatie economica

Articol de ELENA SAVCIUC - contabun.ro

ANAF informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al Romaniei nr.262/ 13.04.2017 a fost publicat OPNAF 1232/2017 privind modificarea și completarea OPNAF 3699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Noua reglementare este menită să conducă, atât la soluționarea promptă a solicitărilor contribuabililor, cât și la o utilizare eficientă a resurselor administrației fiscale și se aplică deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare depuse după data de 1 mai 2017.

Orice persoană impozabilă, înregistrată în scopuri de TVA, poate solicita rambursarea sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare.

În acest sens, aceste persoane trebuie să bifeze caseta corespunzătoare din decontul de taxa din perioada fiscală de raportare ( D300 ), decontul fiind și cerere de rambursare. De asemenea, ele pot cere reportarea soldului sumei negative în decontul perioadei fiscale următoare.

În cazul deconturilor cu sume negative de TVA pentru care se solicita rambursarea TVA, acestea se vor soluționa în funcție de gradul de risc fiscal pe care acestea îl prezintă. Pentru deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare cu risc fiscal mic se emite decizia de rambursare în termen de 1 zi de la încadrarea la risc fiscal mic, în loc de maximum 5 zile, așa cum era prevăzut în procedura anterioară.

În sensul prezenței proceduri, se consideră ca persoanele impozabile prezintă un risc fiscal pentru rambursarea TVA dacă se regăsesc în oricare dintre următoarele situații:

  • organele fiscale primesc documente oficiale, de la alte instituții, care vizează aspecte de natură fiscală și care ar putea avea incidența în acordarea unei rambursari necuvenite de TVA;
  • în cadrul acțiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni cu implicații de natură fiscală;
  • cu ocazia inspecției fiscale ulterioare au fost stabilite diferențe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puțin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecției fiscale ulterioare;
  • s-au constatat neconcordante semnificative, verificate și confirmate de organul fiscal, între informațiile înscrise în declarațiile informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA-D394 de persoana impozabilă și cele depuse de partenerii de afaceri și/sau neconcordanțe semnificative între datele primite prin sistemul VIES și cele declarate de către persoana impozabilă prin declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390 VIES).

Autor: ELENA SAVCIUC

ELENA SAVCIUC