Utile

Legea internshipului, nr. 176/2018 a fost promulgată

Share | 23 Iul 2018 | 1197 | Legislatie economica


Articol preluat din Monitorul Oficial nr. 626/2018.

Ce aduce nou această lege?

Legea prevede că tinerii în vârstă de cel puţin 16 ani vor putea participa la programe de internship (stagii de practică) plătite la firme private sau instituţii publice, pe perioade de cel mult şase luni.

Pe parcursul unui an calendaristic, în funcţie de numărul de salariaţi angajaţi cu contracte de muncă, organizaţia gazdă poate încheia, în mod simultan, contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total de angajaţi.

Internul sau beneficiarul programului de internship are dreptul la o indemnizaţie lunară netă de internship, din partea organizaţiei gazdă. Indemnizaţia de internship va fi cel puţin egală cu 50% din echivalentul salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată.

Activitatea unui intern, încadrat în baza unui contract de internship, este de 6 ore pe zi, în regim de maxim 30 de ore pe săptămână, timp de 5 zile, urmate de două zile consecutive de repaus. Este interzisă efectuarea de ore suplimentare pe durata programului de internship.

Internul va primi, la finalul programului, un certificat de internship. Pe perioada derulării programului de internship organizaţia gazdă are obligaţia asigurării în sistemul asigurărilor de sănătate a internului care nu are calitatea de asigurat şi a plăţii contribuţiei aferente.

Persoanele juridice care, în termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, încheie un contract de muncă cu persoana care a desfăşurat programul de internship, primesc, la cerere, din partea statului, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o primă de promovare a angajării echivalentă cu 4.586 lei pe angajat per angajat, sumă calculată la cursul Băncii Naţionale a României de la data efectuării plăţii, după îndeplinirea obligaţiei de menţinere a raporturilor de muncă cu acesta pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 24 de luni.

Contractul de internship este definit în textul de lege astfel: "contractul încheiat între intern şi organizaţia gazdă, pe durată determinată, în temeiul căruia un intern se obligă să se pregătească profesional şi să desfăşoare o activitate specifică pentru şi sub autoritatea unei organizaţii gazdă, care se obligă să îi asigure o indemnizaţie pentru internship şi toate condiţiile necesare realizării scopului prevăzut".( modelul de contract va fi aprobat ulterior, printr-un ordin de ministru, care ar trebui să apară în Monitor în acel termen de 30 de zile de la publicarea legii).

Dacă vor lucra cu interni fără să încheie înainte contracte de internship, cel târziu în ziua dinaintea începerii activității, firmele sau entitățile publice vor putea primi de la Inspecția Muncii amenzi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei, conform documentului adoptat. Este important de menționat că obligația de a încheia contractul îi va reveni firmei/ autorității, iar nu internului, deci nu el va fi tras la răspundere de autorități.

Contractul de internship nu va putea fi organizat pentru mai mult 720 de ore pe o perioadă de șase luni consecutive, iar cei care nu vor respecta acest principiu vor putea fi amendați cu sume cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Contractul de internship se încheie pe o perioadă de 6 luni de zile fără posibilitate de prelungire.

În perioada de internship, tânărul intern va trebui să-și îndeplinească îndatoririle scrise în contract, putând să lucreze maximum 40 de ore pe săptămână, nefiind permisă efectuarea de ore suplimentare. Acesta își va desfășura activitatea sub observația unui îndrumător, care va fi unul dintre angajații special desemnați ai firmei sau instituției respective.

În mod evident, contractele de internship nu vor putea fi folosite pentru a trece peste regulile din Codul muncii referitoare la raporturile de muncă, fiind considerate nule absolut în caz contrar.

Înregistrarea contractelor de internship se face în Registrul special ce trebuie înființat de societăți până la data intrării în vigoare a legii, pe 18.08.2018.

Dacă registrul nu va fi înființat până la această dată și o firmă va vrea să încheie contracte de internship de la 18 august, atunci va putea înregistra acele contracte într-o evidență proprie și le va trece în registrul oficial atunci când el va apărea.

"Organizaţia gazdă are obligaţia completării şi transmiterii datelor şi informaţiilor din contractul de internship cel târziu în ultima zi lucrătoare anterioară începerii activităţii în cadrul programului de internship, în registrul de evidenţă a contractelor de internship, înfiinţat de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă sau a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială aceasta îşi desfăşoară activitatea, ţinut în formă electronică, denumit în continuare registrul electronic de evidenţă", mai scrie în lege.

Datele cu privire la interni care trebuie menționate în registru sunt următoarele: elemente de identificare, data la care s-a încheiat contractul, data de începere a activității, durata (maximum șase luni, în orice caz), cu cât este plătit internul, ce activitate se prestează în internship și data încetării contractului. Completarea registrului electronic se va face în ordinea încheierii contractelor, se prevede în legea publicată.

"Orice modificare privind datele de identificare ale organizației gazdă, respectiv cu privire la contractul de internship, se operează în registrul electronic de evidenţă, în termen de 3 zile lucrătoare de la data apariţiei situaţiei care a impus respectiva modificare. Îndreptarea erorilor survenite în completarea registrului electronic de evidenţă se efectuează la data la care organizația gazdă a luat cunoştinţă de acestea", se mai precizează în document.

Dacă nu vor opera aceste modificări și dacă nu va transmite în registru datele din contract în termen de o zi înaintea începerii activității, firmele sau entitățile publice vor putea fi amendate cu sume între 2.000 și 4.000 de lei.

Legea prevede că nu pot încheia contract de internship organizaţiile – gazdă:

  1. care au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele care doresc să încheie contract de internship;
  2. la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat faţă de alţi angajatori/organizaţii – gazdă cu care persoanele au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu;
  3. care au încheiat contractul de internship cu scopul prevăzut la alin. (5), pe o perioadă de 3 ani de la data aplicării sancţiunii.