Utile

Legea nr.88/2018: modificarea și completarea Codului muncii

Share Share Facebook social_media_title | 16 Apr 2018 | 2726 | Legislatie economica

Legea nr.88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial nr.315 din 10 aprilie 2018.

Prin Legea nr.88/2018 au fost aduse o serie de modificări și completări Codului muncii, cu aplicabilitate din 13 aprilie 2018.

Legea nr.88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii poate fi consultată mai jos:

Parlamentul României adoptă prezența lege.

Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53 din 4 august 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 1, literele a) și b) ale articolului 15^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității; primirea la munca a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidența a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;”

2. La articolul I punctul 2, alineatele (1) și (2) ale articolului 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 16. – (1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în forma scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în forma scrisă revine angajatorului.
(2) Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidența a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activității.”

3. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:

„2^1. După articolul 16 se introduce un nou articol, art. 16^1, cu următorul cuprins:
«Art. 16^1. – (1) În sensul art. 16 alin. (4), locul de muncă reprezintă locul în care salariatul își desfășoară activitatea, situat în perimetrul asigurat de angajator, persoana fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentante, agenții sau puncte de lucru care aparțin acestuia.
(2) Copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă definit conform alin. (1) pe suport de hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.»”

4. La articolul I punctul 4, articolul 119 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 119. – (1) Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă definit potrivit art. 16^1, evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă aceasta evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.
(2) Pentru salariații mobili și salariații care desfășoară munca la domiciliu, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către acestia.”

5.La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:

„4^1. La articolul 139, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
«(3) Zilele libere stabilite potrivit alin. (1) pentru persoanele aparținând cultelor religioase legale, altele decât cele creștine, se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de concediu de odihnă anual.»”

6. La articolul I punctul 5, litera e) a alineatului (1) al articolului 260 se modifică și va avea următorul cuprins:

„e) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulata de 200.000 lei;”

7. La articolul I punctul 6, literele e^1) – e^3) ale alineatului (1) al articolului 260 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„e^1) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;
e^2) primirea la munca a unuia sau a mai multor salariați în perioada în care acesta/aceștia are/au contractul individual de muncă suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;
e^3) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;”

8. La articolul I punctul 8, alineatul (1^1) al articolului 260 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1^1) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobata cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda aplicată potrivit alin. (1) lit. e) – e^3), inspectorul de muncă făcând mențiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.”

9. La articolul I, punctul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„La articolul 260, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4) – (6), cu următorul cuprins:
«(4) în cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) – e^2), inspectorul de muncă dispune măsura sistării activității locului de munca organizat, supus controlului, în condițiile stabilite în procedura de sistare elaborată de Inspecția Muncii și aprobată prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea prealabilă a confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel national.
(5) Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale, în condițiile legii, și numai după ce a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și prezentarea documentelor care dovedesc plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pentru perioada în care a prestat activitate nedeclarată.
(6) Reluarea activității cu încălcarea dispozițiilor alin. (5) constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.»”

Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
Autor: Catia Simionescu

Nexus Media srl