Utile

Excluderi sau limitări ale dreptului de deducere TVA

Share | 29 Ian 2017 | 4091 | T.V.A.

Nu se acordă dreptul de deducere a TVA-ului datorat sau achitat pentru bunurile sau serviciile care nu vor fi utilizate în scopul desfășurării activității economice a persoanei impozabile care le achiziționează;

 • Dacă o persoană impozabilă achiziționează bunuri sau servicii pe care, în momentul cumpărării dorește să le folosească în scopul desfășurării activității sale economice, TVA-ul achitat pentru achizițiile respective este deductibil.
 • Dacă, ulterior, persoana schimbă destinația bunurilor, acestea urmând a fi folosite în scopuri personale sau în scopuri care nu au legătura cu activitatea economica, operațiunea va fi tratata ca o livrare/ prestare către sine.
 • în cazul bunurilor mobile corporale sau în cazul bunurilor imobile, taxa dedusă se ajustează corespunzător. Perioadele de ajustare sunt de 5 ani pentru bunurile de capital, altele decât bunurile imobile și de 20 de ani pentru bunurile imobile (si pentru transformarea sau modernizarea acestora, daca aceste lucrări depășesc 20% din valoarea bunului imobil).
 • Important! Persoana impozabilă trebuie să păstreze un registru al bunurilor de capital care fac obiectul ajustării taxei deductibile, care să permită controlul taxei deductibile și al ajustărilor efectuate. Acest registru trebuie păstrat pe o perioada care începe din momentul în care taxa aferentă achiziției bunurilor de capital devine exigibilă și se încheie la 5 ani după expirarea perioadei în care se poate solicită ajustarea deducerii. Orice alte înregistrări, documente și jurnale privind bunurile de capital trebuie păstrate pentru aceeași perioadă.
 • Nu este permisă deducerea TVA-ului aferent achizițiilor efectuate de o persoană impozabilă a cărei activitate economică constă exclusiv în operațiuni scutite fără drept de deducere, precum serviciile de îngrijire medicală, învățământ, asistentă socială și altele asemenea.


În situația în care o persoana impozabilă efectuează simultan operațiuni cu drept de deducere și operațiuni scutite fără drept de deducere, persona respectiva va avea dreptul să deducă numai TVA-ul aferent achizițiilor utilizate pentru operațiunile pentru care are drept de deducere.

O astfel de persoană este numită persoană impozabilă “mixtă”.

 • Daca utilizarea bunurilor și serviciilor achiziționate nu poate fi determinata precis, exista reguli speciale pentru exercitarea dreptului de deducere, TVA-ul aferent se deduce pe baza de pro-rata.
 • Pro-rata este rezultatul sumei totale, fără TVA, (incluzând și subvențiile direct legate de preț), a operațiunilor care permit exercitarea dreptului de deducere, împărțită la suma totală, fără TVA, a acelorași operațiuni menționate mai sus adunate cu operațiunile care nu permit exercitarea dreptului de deducere.
 • Pro-rata definitivă este determinată pentru un an calendaristic, fixata ca procentaj și rotunjita la cifra unităților imediat următoare.
 • Pro-rata aplicabilă provizoriu pentru un an este fie pro-rata determinată definitiv pentru anul precedent, fie o pro-rata estimata de persoana impozabila pe baza operațiunilor prevăzute a se realiza în anul calendaristic curent.
 • Pro-rata aplicată provizoriu în cursul anului se compară cu pro-rata definitivă, calculată la finele anului pe baza operațiunilor efectiv realizate.
 • Diferența reprezintă ajustarea taxei deduse, fie în favoarea bugetului statului, fie în favoarea persoanei impozabile.


Nu se acorda dreptul de deducere pentru:

 • TVA-ul aferent achizițiilor realizate de întreprinderile mici (neplătitoare de tva cu cifra de afaceri sub plafonul legal);
 • TVA-ul aferent achizițiilor de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colecție și antichități pentru a căror livrare furnizorul a aplicat regimul special (baza de impozitare a TVA este marja profitului care se calculează pentru toate operațiunile realizate în cursul unei perioade fiscale ca diferența dintre preturile de vânzare percepute cumpărătorului și preturile de cumpărare);
 • TVA-ul aferent achizițiilor de bunuri și servicii utilizate de agențiile de turism pentru prestarea serviciului unic pentru care se aplica regimul special (se aplica TVA numai asupra marjei agenției, respectiv asupra diferenței dintre prețul perceput turistului și costurile agenției pentru livrările de bunuri și prestările de servicii în beneficiul direct al clientului). Agenția nu va evidenția TVA ca atare pe factura, ci va înscrie doar mențiunea “TVA inclus”. Valoarea TVA se poate calcula pentru ansamblul operațiunilor realizate în perioada fiscala nu pe fiecare factura în parte, prin aplicarea cotei de 19/119 x 100 asupra marjei.


Explicit este exclus dreptul de deducere pentru taxa datorata sau achitata:

 • de o persoana în numele și în contul altei persoane;
 • pentru achizițiile de băuturi alcoolice și produse din tutun, cu excepția cazului în care aceste produse sunt destinate revânzării sau pentru a fi utilizate pentru prestări de servicii.


Documente necesare pentru exercitarea dreptului de deducere:

 • factura fiscală care conține informațiile prevăzute de lege;
 • când pentru achizițiile sale persoana impozabilă este obligată la plata taxei prin mecanismul taxării inverse trebuie să dețină o factură sau, după caz, o auto factura, și să înregistreze taxa ca și taxă colectată în decontul de TVA;
 • pentru taxa achitată pentru importul de bunuri, trebuie să dețină o declarație vamala de import care să menționeze persoana impozabilă ca importator al bunurilor, precum și taxa datorată;
 • pentru taxa datorată pentru importul de bunuri în regim de amânare la plata, trebuie să dețină o declarație vamală de import care să menționeze persoana impozabilă ca importator al bunurilor și să înregistreze taxa ca și taxă colectată în decontul sau de TVA;
 • pentru taxa datorată pentru o achiziție intracomunitară de bunuri, trebuie să dețină o factura /auto factura și să înregistreze taxa ca și taxă colectată în decontul de TVA;
 • pentru taxa datorată pentru o achiziție intracomunitară asimilată, să dețină o auto-factură și să înregistreze taxa ca și taxă colectată în decontul de TVA.Autor: Catia Simionescu