Utile

Drepturi autor 2018

Share Share Facebook social_media_title | 18 Iun 2018 | 2989 | Legislatie economica


Articol preluat de pe www.contexpert.ro.


Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală în 2018

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală ce provin din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de

autor, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenție, desene și modele, mărci și indicații geografice, topografii pentru produse semiconductoare și altele asemenea.

Fiscalitatea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală a fost reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și

completarea unor acte normative, ce a intrat în vigoare din data de 23 martie 2018.


IMPOZIT

Pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală contribuabilii datorează impozit, în forma finală.

Acesta se calculează și reține la sursa, de către plătitorii de venit.

Impozitul este în cota de 10%, aplicată asupra venitului net (venitului brut din care se deduce cota forfetara de cheltuieli, ce reprezintă 40% din venitul brut).

Baza de calcul impozit final = Venit net = Venit brut – 40%* Venit brut

Cota impozit = 10%

Impozit = 10%*( Venit brut – 40%* Venit brut)

Atenție! Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, de către plătitorii de venit.


Venit net în sistem real

Plătitorii de venituri prevăzuti nu au obligația calculării, reținerii la sursa și plătii impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăți către asocierile fără personalitate juridică, precum și către entități

cu personalitate juridică, care organizează și conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul sau propriu.

Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68, din Codul Fiscal.

Opțiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi și se consideră reînnoită pentru o nouă

perioada dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.

Începând cu anul 2019, opțiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele

fizice, cu informații privind determinarea venitului net anual în sistem real și depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie inclusiv, în cazul contribuabililor care au

desfășurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activității, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.


CONTRIBUTII SOCIALE

pentru cazul în care impozitul se reține la sursa


CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE (CAS)

CAS se datorează de către persoanele fizice care realizează venituri din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri dacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele

fizice, se efectuează prin cumularea veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități independente, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă, precum și a

veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală, care se estimează a se realiza în anul curent.

Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul prevăzut pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale pentru anul curent.

Contribuția este în cota de 25%, aplicată asupra venitului ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice.

Baza de calcul CAS = venitul ales*

Cota: 25%

Contribuție CAS = 25% * venitul ales

Atenție! Excepții:

 • Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii
 • Persoanele care au calitatea de pensionari
 • Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor


CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE (CASS)

CASS se datorează de către persoanele care realizează veniturile nete din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este

cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară.

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară se efectuează prin cumularea următoarelor veniturilor:

 • venitul net sau norma de venit din activități independente;
 • venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit după acordarea cotei de cheltuieli forfetare, precum și venitul net din drepturi de proprietate intelectuală stabilit în sistem real pe baza datelor din contabilitate;
 • venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice;
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor;
 • venitul și/sau câștigul din investiții. În cazul veniturilor din dividende și din dobânzi se iau în calcul sumele încasate;
 • venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activități agricole, silvicultura si piscicultura;
 • venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse.

Baza de calcul CASS = echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice.

Cota: 10%

Contributia CASS = 10% * echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice.

Atenție! Excepții:

 • Persoanele fizice care au calitatea de pensionari
 • Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor

CAZURI PRIVIND CALCULUL, RETINEREA SI PLATA CAS SI CASS

Dacă persoanele fizice realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reține la sursă:
obținute de la un singur plătitor de venit

și

nivelul net estimat al veniturilor, pentru anul curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuțiaplătitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească contribuția de asigurări sociale și să depună D 112 – Declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

Nivelul contribuției calculate și reținute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părți, până la concurența contribuției aferente venitului ales precizat în contract.

Dacă persoanele fizice realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reține la sursa:

obținute din mai multe surse

și

veniturile nete estimate a se realiza de la cel puțin un plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țara în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția
desemnează prin contractul încheiat între părți plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara si care are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuția și stabilește venitul ales pentru care datorează contribuția, în anul în curs. Plătitorul de venit desemnat depune D 112 – Declarația privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. Nivelul contribuției calculate și reținute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părți, până la concurența contribuției aferente venitului ales precizat în contract.

Dacă persoanele fizice realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reține la sursă:

obținute din mai multe surse

și

venitul net cumulat din aceste surse este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară

și

nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală estimat a se realiza pe fiecare sursa de venit este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează

contribuția

contribuabilul are obligația depunerii Declarației unice.

Atenție! În cazul în care veniturile realizate diferă de cele estimate:

Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai încadrează în plafonul de 12 salarii minime își pot modifica contribuția datorată prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea Declarației unice oricând până la împlinirea termenului legal de depunere a acestei declarații unice.

În cazul în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, acestea datorează CAS la venitul ales (care nu poate fi mai mic decât 12 salarii minime) și CASS la nivelul a 12 salarii minime pe țară și au obligația depunerii formularului Declarației unice.

În cazul în care persoanele fizice persoanele fizice ce obțin veniturile din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri au estimat pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară și au realizat un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar în anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat și nu s-au încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, acestea datorează CAS doar daca au optat și CASS la o baza de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară și depun formularul Declarației unice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.

ATENȚIE!!! Contribuția de asigurări sociale plătită nu se restituie, aceasta fiind valorificată la stabilirea elementelor necesare determinării pensiei.

Pentru cazul venitului net în sistem real

Persoanele fizice depun Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice , până la data de 15 martie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribția datorată.

Autor: Catia Simionescu

Nexus Media srl