Utile

Convenția civilă: cum se impozitează și cum se declară în 2017

Share Share Facebook social_media_title | 27 Apr 2017 | 4140 | Monografii contabile

Articol de ELENA SAVCIUC - contabun.ro

Pentru prestarea anumitor activități, angajatorii decurg de multe ori la contractele civile de prestare servicii, cunoscute sub denumirea de convenții civile, care nu se supun prevederilor Codului muncii și care pot fi încheiate doar pentru efectuarea unor activități cu caracter ocazional.

În cazul convenției civile este exclusă dependența, subordonarea prestatorului față de plătitorul venitului și continuitea activitații desfășurate. Altfel, acel act civil poate fi considerat ca maschează de fapt un raport de muncă, fără să se încheie un contract individual de muncă, folosit de unii angajatori ca o modalitate mai flexibilă, cu mai puține obligații ale angajatorului față de salariat și mai puțin costisitoare fiscal.

Din punct de vedere al tratamentului fiscal, de la 1 ianuarie 2016, veniturile obținute în baza contractelor civile nu mai sunt încadrate în categoria veniturilor din activități independende ci în categoria veniturilor din alte surse.

Astfel, la art.114 alin.(2) lit.g) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în categoria veniturilor din alte surse se includ și veniturile din activități, altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultura și piscicultura, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activități independente și cap. VII – Venituri din activități agricole, silvicultura și piscicultura.

Iar potrivit pct. 34 alin.(2) de la Capitolul X – Venituri din alte surse din Normele de aplicare a Legii nr.227/2011 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016, în veniturile din activitățile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt înregistrați fiscal potrivit legislației în materie ți care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuală, precum și venituri din activități agricole, silvicultura și piscicultura, fără a avea caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II „Venituri din activități independente” și cap. VII „Venituri din activități agricole, silvicultura și piscicultura” din titlul IV al Codului fiscal.

Modul de calcul al impozitului pe veniturile din alte surse este reglementat de art.115 din Codul fiscal, care prevede ca impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursa la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut realizat.

Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final ți se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Impozitul pe veniturile din alte surse se declară în Declarația 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat, la poziția 690-Impozit pe veniturile din alte surse (nu se declară în Declarația 112 – Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit).

Plătitorii de venituri din alte surse vor completa și depune și declarația 205 – Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat (a se vedea art.132 din Codul fiscal).

Pentru veniturile din prestarea de servicii în baza unor contracte civile nu se datorează contribuția de asigurări sociale (la pensie).

Veniturile din alte surse fac parte din categoria veniturilor supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art.155 alin.(1) lit.h) din Codul fiscal.

Potrivit art.155 alin.(2) din Codul fiscal, pentru veniturile din alte surse se datorează contribuții de asigurări sociale de sănătate și în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situațiile prevazute la art. 60 din Codul fiscal.

Iar potrivit art.177 alin.(1) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care realizează venituri din alte surse, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

Important! La alin.(3) de la articolul menționat aflăm ca persoanele care realizează venituri din alte surse nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor; venituri din pensii; venituri din activități independente; venituri din asocierea cu o persoană juridică; venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură; indemnizații de somaj, indemnizații pentru creșterea copilului; ajutor social acordat potrivit Legii nr. 416/2001; indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

Atentie! Pentru veniturile din alte surse realizate în luna ianuarie 2017, baza lunară de calcul prevăzută mai sus nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori caștigul salarial mediu brut, în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția. Acest plafon a fost elimint începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017 (alin.(2) a art.177 a fost abrogat de OUG nr.13/2017).

Potrivit prevederilor art.178 din Codul fiscal, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din alte surse, contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informațiilor din declarația privind venitul realizat sau din declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum și pe baza informațiilor din evidența fiscală, după caz.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate prevazută mai sus se stabileăte în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuție de 5,5% asupra bazelor de calcul menționate la art. 176 si 177, după caz. Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate se evidențiază lunar în decizia de impunere.

Important! În cazul în care baza lunară de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de baza minim brut pe țară, nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale caror baze lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de baza minim brut pe țară, contribuția datorată lunar se calculează asupra acestor baze de calcul.

Sumele reprezentând obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizia de impunere anuală se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

Amintim că începând cu data de 1 februarie 2017 salariul de baza minim brut pe țară garantat în plata s-a majorat de la 1250 la 1450 lei lunar, conform HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata, publicată în Monitorul Oficial nr.15 din 6 ianuarie 2017.


Autor: ELENA SAVCIUC

ELENA SAVCIUC