Utile

Contributii si impozit datorate pentru contractele de conventie civila

20 Feb 2013 | 6896 | Legislatie economica

Beneficiarul veniturilor din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil poate opta între două modalități de impozitare, respectiv:

 1. reținere la sursă reprezentând plăți anticipate. In acest caz, potrivit dispozițiilor art. 52 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, impozitul ce trebuie reținut, se stabilește aplicând o cota de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contribuțiile sociale obligatorii reșinute la sursă potrivit titlului IX2 din Codul fiscal.
 2. stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. In acest caz, conform art. 522 alin. (2) din Codul fiscal, impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor de către platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

Opțiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract și este aplicabilă veniturilor realizate ca urmare a activității desfășurate pe baza acestuia. Astfel, pentru stabilirea impozitului anticipat cu reținere la sursă reprezentând plăți anticipate din venitul brut se deduc contribuțiile sociale obligatorii reținute la sursă înainte de aplicarea cotei de impunere de 10%. In cazul în care beneficiarul de venit optează pentru reținerea impozitului final de 16%, acesta se reține din venitul brut fără a fi scăzute contribuțiile sociale.

Conform art. 296 indice 21 din Codul fiscal, următoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii și la cel de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte, după caz:

 • întreprinzătorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
 • membrii întreprinderii familiale;
 • persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să deșfăsoare activități economice;
 • persoanele care realizează venituri din profesii libere;
 • persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă;
 • persoanele care realizează venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din activități de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) și din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e);

Printre veniturile la care face trimitere art. 296 indice (21) lit. f) regăsim și veniturile din activități desfăsurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil. Așadar, regula este că pentru veniturile din contracte/convenții civile încheiate potrivit Codului civil, se datorează contribuție la sistemul asigurărilor sociale și contribuția la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Excepțiile de la plată contribuției la sistemul asigurărilor sociale sunt prevăzute la art. 296 indice 21 alin. (2) potrivit căruia persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I-III si V din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completările ulterioare, precum și cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile obținute ca urmare a încadrării în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la alin. (1).

Astfel, nu datorează contribuție la sistemul asigurarilor sociale pentru veniturile din contracte/convenții civile încheiate potrivit Codului civil :

 • persoanele care desfășoară activități pe baza de contract individual de muncă, inclusiv soldații și gradații voluntari;
 • funcționarii publici;
 • cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, polițistii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței nationale;
 • persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care sunt numite în cadrul autoritații executive, legislative ori judecatorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației mestesugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevazute la pct. I;
 • cadrele militare trecute în rezervă, polițistii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condițiile legii;
 • persoanele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii.

Pentru veniturile din contracte/convenții civile încheiate potrivit Codului civil nu există excepții de la plata contribuției la sistemul asigurarilor sociale de sănătate.

Astfel, o persoană care realizează venituri din contracte/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil datorează contribuție la sistemul asigurărilor sociale de sănătate chiar dacă în același timp realizează și alte venituri cum ar fi venituri din salarii sau venituri din pensii.

Cotele de contribuții sunt :

 1. cota individuală de 10,5%, pentru contribuția de asigurări sociale, corespunzătoare condițiilor normale de muncă, potrivit legii;
 2. cota individuală de 5,5%, pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Dacă nu se încadrează la excepții, baza de calcul a contribuțiilor o reprezintă venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părți (art. 296 indice 22 alin. (4)). Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (art. 296 indice 22 alin. (7)).

Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția (art. 296 indice 22 alin. (5)).

Plătitorul de venit are obligația calculării, reținerii și virării contribuțiilor până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în functie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.

Obligațiile reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate calculate, reținute și virate în cursul anului fiscal de către plătitorii de venit sunt obligații finale. Impozitul pe veniturile din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil pentru care plătitorul de venit nu are obligația declarării, reținerii și plății contributiilor sociale se declară în formularul 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat". Dacă se datorează contribuții sociale, atât impozitul pe venit cât și contribuțiile sociale se declară în formularul 112.

Exemple de calcul

Beneficiarul veniturilor a optat pentru impozit cu reținere la sursă reprezentând plăți anticipate și datorează CAS:
Venit brut = 1000
Bază de calcul contribuții = 1000
CAS 10,5% = 105
CASS 5,5% = 55
Venit baza de calcul impozit = 840
Impozit 10% = 84


Anual, până pe data de 25 mai a anului curent pentru anul anterior trebuie depusă declarația privind veniturile realizate (declaratia 200) - doar în cazul în care unitatea retine impozit de 10%. In baza careia se va efectua regularizarea impozitului datorat.

Determinarea impozitului anual:
Venit brut: 1.000 lei
Contribuții obligatorii: 160 lei
Cheltuieli deductibile: 160 lei
Baza de calcul impozit: 840 lei (1.000 - 160)
Impozit datorat: 134 lei (840 x 16%)
Impozit achitat anticipat: 84 lei
Diferența rămasă de achitat: 50 lei (134 - 84)


Beneficiarul veniturilor a optat pentru impozit final de 16% și datorează CAS:
Venit brut = 1,000
Baza de calcul contribuții = 1000
CAS 10,5% = 105
CASS 5,5% = 55
Venit bază de calcul impozit = 1000
Impozit 16% = 160


In cazul în care se optează pentru reținerea impozitului final de 16%, persoana fizică nu mai este obligată să depună declarația 200.


Autor: Catia Simionescu

Nexus Media srl