Utile

Modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

2 Noi 2017 | 1912 | Legislatie economica

Codul fiscal înainte de modificările aduse OG 25/2017 Codul fiscal după modificările aduse de OG 25/2017 Intrarea în vigoare
TITLUL II Impozitul pe profit
ART. 25 Cheltuieli
………………………..
(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:
…………………………….
1. Art. 25 alineatul (3), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n):
n) cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, potrivit legii, în limita unui plafon de 30% din valoarea creanţelor înstrăinate."
În vigoare cu 1 ianuarie 2018
TITLUL IV Impozitul pe venit
2. După articolul 67 se introduce un nou articol, art. 67^1:
"ART. 67^1 Definirea veniturilor din România din activităţi independente
(1) Veniturile obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii, cu excepţia drepturilor de proprietate intelectuală, se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau din străinătate.
(2) Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obţinute din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România."
În vigoare cu 1 ianuarie 2018
ART. 76 Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor
(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:
………………………………
o) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activităţi dependente desfăşurate la bordul navelor în apele internaţionale. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere;
3. Art. 76 alineatul (4), litera o) se modifică:
"o) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activităţi dependente desfăşurate într-un stat străin, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv, inclusiv din activităţi dependente desfăşurate la bordul navelor şi aeronavelor operate în trafic internaţional. Fac excepţie veniturile salariale plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România ori are sediul permanent în România, care sunt impozabile în România numai în situaţia în care România are drept de impunere;".
În vigoare cu 1 ianuarie 2018
CAPITOLUL IV Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
ART. 85 Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe baza normei anuale de venit
4. Art. 85, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1):
"(8^1) În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăţilor stabilite în contul impozitului anual datorat."
În vigoare cu 1 ianuarie 2018
ART. 86 Reguli privind stabilirea impozitului în cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real 5. Art. 86, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1):
"(4^1) În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului, contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăţilor anticipate cu titlu de impozit stabilite în contul impozitului anual datorat."
În vigoare cu 1 ianuarie 2018
ART. 116 Declararea, stabilirea şi plata impozitului pentru unele venituri din alte surse
(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) - k), precum şi în normele metodologice elaborate în aplicarea art. 114, au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
6. Art. 116, alineatul (1) se modifică:
"(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse, pentru care impozitul nu poate fi reţinut la sursă, precum şi cei prevăzuţi la art. 114 alin. (2) lit. l) au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului."
În vigoare cu 1 ianuarie 2018
TITLUL V Contribuţii sociale obligatorii
ART. 142 Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale
Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale următoarele:
………………………………………..
s) următoarele avantaje primite în legătură cu o activitate dependentă:
……………………….
6. contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească limitele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ş) şi t) pentru veniturile neimpozabile, precum şi primele aferente asigurărilor de risc profesional;
7. Art. 142 litera s), punctul 6 se modifică
"6. contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi primele de asigurare voluntară de sănătate şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească limitele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ş) şi t) pentru veniturile neimpozabile, precum şi primele aferente asigurărilor de risc profesional;".
În vigoare cu 3 septembrie 2017
TITLUL VI Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România
ART. 235 Contribuabili
Orice persoană juridică străină, care are o reprezentanţă autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii, are obligaţia de a plăti un impozit anual, conform prezentului capitol.
8. Art. 235 se modifică: "ART. 235 Contribuabili Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcţioneze în România, potrivit legii, are obligaţia de a plăti un impozit anual, conform prezentului capitol." În vigoare cu 1 ianuarie 2018
ART. 236 Stabilirea impozitului
(1) Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este egal cu echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro, stabilită pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, pentru ziua în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat, respectiv până la 25 iunie şi 25 decembrie inclusiv a anului de impunere.
(2) În cazul unei persoane juridice străine, care în cursul unui an fiscal înfiinţează sau desfiinţează o reprezentanţă în România, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporţional cu numărul de luni de existenţă a reprezentanţei în anul fiscal respectiv.
9. Art. 236 se modifică:
"ART. 236
Stabilirea impozitului
(1) Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este de 18.000 lei.
(2) În cazul reprezentanţei unei/unor persoane juridice străine, care se înfiinţează sau desfiinţează în cursul unui an fiscal, impozitul datorat pentru acest an se calculează proporţional cu numărul de luni de existenţă a reprezentanţei în anul fiscal respectiv."
În vigoare cu 1 ianuarie 2018
ART. 237
Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale

(1) Orice persoană juridică străină are obligaţia de a plăti impozitul pe reprezentanţă la bugetul de stat, în două tranşe egale, până la datele de 25 iunie şi 25 decembrie inclusiv a anului de impunere.
(2) Orice persoană juridică străină care datorează impozitul pe reprezentanţă are obligaţia de a depune o declaraţie anuală la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.
(3) Orice persoană juridică străină, care înfiinţează sau desfiinţează o reprezentanţă în cursul anului fiscal, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care reprezentanţa a fost înfiinţată sau desfiinţată.
(4) Reprezentanţele sunt obligate să conducă evidenţa contabilă prevăzută de legislaţia în vigoare din România.
10. Articolul 237 se modifică:
"ART. 237
Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale
(1) Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine are obligaţia să declare şi să plătească impozitul pe reprezentanţă la bugetul de stat până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere.
(2) Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine înfiinţată în România în cursul unei luni din anul de impunere are obligaţia să calculeze, să depună declaraţia fiscală la organul fiscal competent şi să plătească impozitul pentru anul de impunere, în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înfiinţată. Impozitul se calculează începând cu data de 1 a lunii în care aceasta a fost înfiinţată până la sfârşitul anului respectiv.
(3) Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine desfiinţată din România în cursul anului de impunere are obligaţia să recalculeze impozitul pe reprezentanţă şi să depună declaraţia fiscală la organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost desfiinţată. Reprezentanţa recalculează impozitul anual pentru perioada de activitate de la începutul anului până la data de 1 a lunii următoare celei în care se desfiinţează.
(4) Reprezentanţele sunt obligate să conducă evidenţa contabilă prevăzută de legislaţia în vigoare din România."
TITLUL VIII Accize şi alte taxe speciale
11. La anexa nr. 1 din titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale, numerele curente 10 - 12 se modifică:

*) Nivel aplicabil începând cu data de 15 septembrie 2017.
**) Nivel aplicabil începând cu data de 1 octombrie 2017."
în vigoare cu 15 septembrie 2017
ART. II Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, cu excepţia pct. 7, care intră în vigoare la 3 zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a pct. 11, care intră în vigoare la data de 15 septembrie 2017.
* Ordonanţa Guvernului numărul 25/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial numărul 706 din 31 august 2017
Material informativ elaborat la data de 30.10.2017

Autor: Catia Simionescu