Nexus ERP

Import facturi furnizori


Importul facturilor de furnizori se realizeaza in doua etape:

  • Inserarea in tabelele de antete si linii a informatiilor corecte si complete. In cazul in care se doreste importul simultan pentru mai multe documente se foloseste pentru legatura dintre antet si linii campul id_document. Structura tabelelor este prezentata in anexele A si B.
  • Apelarea procedurii stocate importex_facturi_furnizori_exec care valideaza, importa datele si goleste tabelele-buffer. In cazul in care datele nu sunt corecte procedura intoarce o exceptie si intregul proces de import este abandonat, restabilindu-se starea dinaintea importului. Lista erorilor posibile este prezentata in anexa C

Anularea unui import se face prin apelarea procedurii stocate importex_facturi_furnizori_anulare cu parametrul id_importex (id lot articole importate). Procedura stocata verifica consistenta efectului de anulare a datelor deja importate si dupa caz realizeaza stergerea efectiva a datelor sau intoarce un mesaj de eroare.

Puteti consulta urmatoarele tabele pentru a verifica, in prealabil sau ulterior importului, datele existente:

  • Antete de documente: fur. Cheia primara a tabelului: anluna + pct_lcr + id.
  • Linii de documente pentru produse: linfactfurnizori. Legatura cu antetul  anluna + pl_fct + id_fct.

ANEXA A. Tabel antete document: importex_facturi_furnizori avand structura:


Coloana Tip Descriere
id_importex varchar (25) ID pentru identificarea unui lot de documente importate (util, de ex., pentru stergerea in bloc a unui lot de documente importate)
Atentie! Gestionarea, verificarea si validarea acestui camp este in sarcina dezvoltatorului utilitarului de export-import.
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
tip_document varchar(15) Tipul documentului ce poate avea una dintre valorile:
- "Factura" pentru Factura interna,
- "Factura externa" pentru Factura externa,
- "Bon Fiscal" pentru Bon fiscal,
- "Bon fiscal ext." pentru Bon fiscal extern,
- "Aviz Marfa" pentru Aviz marfa,
- "Aviz extern" pentru Aviz marfa extern,
- "Bor.Achizitie" pentru Borderou achizitie,
- "Bor.Ach.deseuri" pentru Borderou achizitie deseuri,
- "Bor.Ach.cereale" pentru Borderou achizitie cereale,
- "Polita de asig." pentru Polita de asigurare,
- "Bon Predare" pentru Bon Predare,
- "Bon Macinis" pentru Bon Macinis,
- "Chitanta" pentru Chitanta,
- "Scris. de tras." pentru Scrisoare de trasura,
- "Adresa" pentru Adresa,
- "FilaCar.Agricol" pentru Fila carnet agricol,
- "Contract" pentru Contract,
- "Fact.simplific." pentru Factura simplificata,
- "Alte documente" pentru Alte documente
(optional, implicit Factura)
serie_document varchar (10) Seria documentului (optional)
numar_document varchar (20) Numarul documentului (format dintr-o parte numerica de pana la 10 cifre, urmata de un sufix de pana la 10 caractere alfanumerice)
data_document date Data documentului
data_scadenta date Data scadentei facturii
moneda char(3) Moneda (RON, EUR) (optional, implicit RON)
curs money Cursul valutar (1.00 pentru RON) (optional, implicit 1)
id_gestiune varchar (25) Codul intern al gestiunii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_gestiune)
id_extern_gestiune varchar (25) Id-ul extern al gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune, den_gestiune)
den_gestiune varchar (30) Denumirea gestiunii (optional daca se specifica id_gestiune)
cont_credit varchar (17) Cont credit. Poate fi de forma 401.1, programul corectand automat formatul
id_furnizor varchar (25) Codul intern al furnizorului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cif_furnizor sau  den_furnizor)
id_extern_furnizor varchar (50) Id-ul extern al furnizorului (Optional daca se specifica id_furnizor, cif_furnizor sau den_furnizor)
cif_furnizor varchar (20) Codul fiscal / CNP al furnizorului(optional daca se specifica id_furnizor sau  den_furnizor)
den_furnizor varchar (100) Denumirea furnizorului (optional daca se specifica id_furnizor sau  cif_furnizor)
observatii varchar (250) Observatii document
taxare_inversa bit Operatiune supusa masurilor de simplificare (taxare inversa) (optional, implicit 0)
loc_diferit_tva bit Locul livrarii diferit de locul inregistrarii in scopuri de TVA (optional, implicit 0)
nota_tva_valuta bit Se va genera nota contabila pentru TVA factura externa(optional, implicit 0)
tva_la_incasare bit Factura cu TVA la incasare
validare bit Se va valida sau nu documentul dupa salvare
valoare money Valoarea inclusiv TVA (exprimata in devizul facturii) pentru control final (NULL pentru a ignora verificarea)
id_clasificare varchar(25) Id-ul de clasificare a partenerilor, din tabelul clasificari in formatul ID(PCT_LCR) sau doar ID. Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1.
den_clasificare varchar(30) Numele clasificarii (optional daca se specifica id_clasificare).
id_nir varchar(25) Codul intern al notei de intrare receptie in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
id_extern_nir varchar(25) Id-ul extern al notei de intrare receptie (optional daca se specifica id_nir)
serie_nir varchar(10) Seria notei de intrare receptie
numar_nir numeric(10,0) Numarul notei de intrare receptie 
data_nir date Data notei de intrare receptie
emisa_tert bit Factura emisa in numele furnizorului (implicit este 0)
data_emis date Data emitere
tip_delegat char(1) Tipul delegatului. Se va trimite "P" pentru propriu si "E" pentru extern. Valoarea implicita este "P".
id_delegat varchar(25) Codul intern al delegatului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_delegat sau id_extern_delegat)
id_extern_delegat varchar(25) Id-ul extern al delegatului (optional daca se specifica id_delegat sau den_delegat)
den_delegat varchar(100) Denumire delegat (optional daca se specifica id_delegat sau id_extern_delegat)
reglement_selectie varchar(20) Reglement selectie
data_inregistrare date Data inregistrarii
numar_contract varchar(20) Numar contract


ANEXA B. Tabel linii facturi furnizori: importex_facturi_furnizori_lin avand structura:

 
Coloana Tip Descriere
id_document varchar (25) ID unic pentru identificarea documentului
id_produs varchar (25) Codul intern al produsului in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica cod_produs sau  den_produs)
id_extern_produs varchar (25) Id-ul extern al produsului (optional daca se specifica id_produs, cod_produs sau den_produs)
cod_produs varchar (20) Codul de bare al produsului (optional daca se specifica id_produs sau  den_produs)
den_produs varchar (173) Denumirea produsului (optional daca se specifica id_produs sau  cod_produs)
tip_produs char(3) Codul din 3 caractere corespunzator tipului de produs definit in nomenclatorul de bunuri si servicii (optional daca se specifica cont_produs)
cont_produs varchar (17) Contul produsului (optional daca se specifica tip_produs)
serie_produs varchar (50) Seria/numarul de lot al produsului (optional)
cantitate numeric(13,3) Cantitatea
pret_achizitie money Pretul de achizitie
pret_vanzare_tva money Pret de vanzare cu TVA pentru marfa cu amanuntul (optional, implicit se va prelua pretul din lista generala de pret)
cota_tva_int int Cota TVA intrare (optional, implicit e preluata din nomenclator)
cota_tva_ies int Cota TVA iesire (optional, implicit e preluata din nomenclator)
data_expirare date Data expirarii (optional)
denumire_sup varchar (250) Denumire suplimentara (optional)
id_centru_profit varchar (25) Codul intern al centrului de profit in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1 (optional daca se specifica den_centru_profit)
den_centru_profit varchar (30) Denumirea centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit)
numar_auto varchar (20) Numar de inmatriculare autovehicul (optional)
corectie_tva money Corectie TVA
data_intrare date Data intrare
procent_rabat numeric(2,0) Procent rabat
rab_f_va money Valoare rabat %
pu_f money Pretul furnizorului
cantitate2 numeric(13,3) Cantitate 2
id_aviz varchar(25) Codul intern al avizului de insotire in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
id_extern_aviz varchar(25) Id-ul extern al avizului (optional daca se specifica id_aviz)
serie_aviz varchar(10) Seria avizului
numar_aviz varchar(25) Numarul avizului
data_aviz date Data avizului
val_taxa_vamala money Valoare taxa vamala
nivel_deducere numeric(3,0) Nivel deducere TVA (%) (implicit este 100)
id_extern_centru_profit varchar (25) Id-ul extern al centrului de profit (optional daca se specifica id_centru_profit sau den_centru_profit)
id_comanda varchar(25) Codul intern al comenzii in formatul ID(PCT_LCR). Daca se specifica doar ID-ul, atunci punctul de lucru este considerat implicit 1
serie_comanda varchar (10) Seria comenzii
numar_comanda varchar(20) Numarul comenzii
data_comanda date Data comenziiANEXA C. Tabel erori posibile la importul facturilor furnizori:


Coloana Descriere
FFR001 Lipsa date (tabelul de import nu are nicio inregistrare)
FFR002 Numar nespecificat
FFR003 Furnizor nespecificat
FFR004 Gestiune nespecificata
FFR005 Moneda nespecificata
FFR006 Curs nespecificat
FFR007 Cont creditor nespecificat
FFR008 Tip document invalid
FFR009 Produs nespecificat
FFR010 Cont produs nespecificat
FFR011 Lipsa antet
FFR012 Urmatoarele valori nu identifica unic moneda
FFR013 Lipsa moneda in nomenclator
FFR014 Urmatoarele conturi sunt invalide
FFR015 Cont credit invalid
FFR016 Urmatoarele denumiri nu identifica unic gestiunea
FFR017 Lipsa gestiune in nomenclator
FFR018 Urmatoarele coduri fiscale nu identifica unic partenerul
FFR019 Urmatoarele denumiri nu identifica unic partenerul
FFR020 Lipsa partener in nomenclator
FFR021 Urmatoarele denumiri nu identifica unic clasificarea
FFR022 Urmatoarele conturi nu identifica unic tipul in nomenclatorul de bunuri si servicii
FFR023 Produsul nu este identificat unic in nomenclator dupa codul dat
FFR024 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod extern
FFR025 Urmatoarele denumiri nu identifica unic produsul
FFR026 Lipsa produs in nomenclator
FFR027 Urmatoarele denumiri nu identifica unic centrul de profit
FFR028 Lipsa centru de profit in nomenclator
FFR029 Lipsa autovehicul in nomenclator
FFR030 Urmatoarele informatii nu identifica unic nota de intrare receptie   
FFR031 Lipsa nota de intrare receptie
FFR032 Urmatoarele numere de inmatriculare nu identifica unic autovehiculul
FFR033 Sesiunea documentului #%s a fost blocata la modificari!
FFR034 Sesiunea documentului #%s depaseste sesiunea curenta
FFR035 Document deja existent
FFR036 Urmatoarele coduri echivalente nu identifica unic produsul dupa cod echivalent
FFR037 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic gestiunea
FFR038 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic partenerul
FFR039 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic nota de intrare receptie
FFR040 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic produsul
FFR041 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic avizul de insotire marfa
FFR042 Urmatoarele informatii despre aviz nu identifica unic avizul de insotire marfa
FFR043 Lipsa aviz de insotire marfa
FFR044 Urmatoarele coduri nu identifica unic produsul dupa cod selectie
FFR045 Procent nivel deducere TVA invalid. Valorile permise sunt: 100, 50, 0.
FFR046 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic centrul de profit
FFR047 Lipsa clasificare in nomenclator
FFR048 Valoarea totala a documentului este diferita de cea declarata
FFR049 Urmatoarele date ale comenzii nu identifica unic comanda de furnizor!
FFR050 Lipsa comanda de furnizor!
FFR051 Clientul din comanda de furnizori nu corespunde cu cel din factura
FFR052 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul propriu
FFR053 Tip delegat invalid. Valorile permise sunt: P (pentru propriu) si E (pentru extern).
FFR054 Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul propriu
FFR055 Lipsa delegat propriu in nomenclator
FFR056 Urmatoarele id-uri externe nu identifica unic delegatul extern
FFR057 Urmatoarele denumiri nu identifica unic delegatul extern
FFR058 Lipsa delegat extern in nomenclator
FFR059 Numarul nir-ului nu permite caractere alfanumerice